Knihovní řád

Obecní knihovny ve Študlově

 

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny ve Študlově, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 57/02 ze dne 1.září 2010 a podle § 4,odst.6 zákona č.257/2001 Sb. (knihovní řád) vydáváme tento knihovní řád:

 

I. Základní ustanovení

 

Čl.1

Poslání a činnost knihovny

 

     Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 • Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména

                 - výpůjční služby

                 - meziknihovní služby

                 - informační služby:

                                    - informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

                                    - přístup na internet

 • Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihoníkem podle osobních dokladů uživatele.

 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení,bydliště a rodné číslo

 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce (rodičů)

 4. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí Směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou KŘ.

 

Čl.4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanovaným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 2. Jetliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 Poznámka - připomínky,podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovnici.

 

 

Čl.5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

          Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

 1. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č.121/2000 Sb. - autorský zákon).

 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distibuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 3. Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.

 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 5. Získané informace a data ( v jakekoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat ke komerčním účelům.

 

 

III.Výpůjční řád

 

Čl.6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

 2. Mezuiknihovní služby zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministertva kultury č.88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

 

Čl.7

Rozhodnutí o půjčování

 

     Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl.6 odst.1 tohoto KŘ s vyjímkou dokumentů :

 • kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditené ztráty nebo poškození,

 • které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

 • jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatůry a podobně)

 • které by byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny

 

 

Čl.8

Postup při půjčování

 

     Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

     Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku.

     Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu (uvést jakým způsobem - ústně, písemně, na formuláři a podobně).

 

 

Čl.9

Výpůjční lhůty

 

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

 2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

 

Čl.10

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 

I. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

 

II. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

 

Čl.11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

1./  Pro půjčování knihovního fondu platí ustanovwení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 

2./ Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýěše 15 dokumentů.

 

3./ Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

 

4./ Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vrácení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o

     vrácení.

 

5./ Jestližde uživatel nevrátí půjčený dokuement ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

 

6./ Jetliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

 

7./ Do vypořádání pojledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

Čl.12

Reprografické a  jiné kopírovací služby

 

1./ Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

 

2./ Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č.121/2000 Sb.- autorský zákon.

 

3./ Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporus právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatůry a podobně).

 

4./ Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 13

Ztráty a náhrady

1./ Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve  lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

 

2./ O způsobu náhrady dokumentru rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže zvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat  jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

 

3./ Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 

4./ Do vyšetření způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

Čl.14

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

1./ Poplatek z prodlení

                          a./ povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty.

                               Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřena, posunuje se na nejbližší další

                               výpůjční den.

 

2./ Vymáhání nevrácených výpůjček

                          a./ nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upmínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech

                              bezvýsledných upomínkách ( z nichž posldední je doporučená dopis Obecního úřadu) následuje vymáhání

                              právní cestou.

 

3./ Ztráta průkazu uživatele

                            a./ za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období je platnosti ( původní nebo

                                 obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

 

Čl.15

Náhrada všeobecných škod

1./ Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2 kde se stanoví:

" Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu "

 

2./ Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

 

V. Závěrečná ustanovení

a./ vyjímky z KŘ povoluje vedoucí knihovny

 

b./ Ruší se Knihovní řád ze dne 25. srpna 2002

 

c./ Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou

 

 

 

Platnost stanovena dnem 20.3. 2015

 

 

Ve Študlově dne 20.3.2015

 

 

  starosta obce                                        knihovnice Obecní knihovny

Niederle Jaroslav                                         Štepánová Jana