lnformace o zpracování osobních údajů

 

Správce údajů: Obec Študlov

 

Kontakty na správce:

obec Študlov

Študlov 26

569 04 Brněnec

www.studlov-svitavy.cz

 

Jaká je odpovědnost správce?

 

Jako správce obce jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé

agendy v obci. 

Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např, opravu, výmaz, o  informaci o Vašich osobních

údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji

nakládáme.

 

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údaiů:

 

kristyna.vodrazkova@sms-sluzbv.cz

mailto:josef.novak@smscr.cz 

tel. +420 608 980

 

K čemu je mi pověřenec?

 

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich

práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to

zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

 

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s

doporučením jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný

mlčenlivostí (1) a dodržuje důvěrnost i o stížnostech (2). Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů,

námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

 

(1) §45 zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu)

(2) Čl.38 odst. 5 ON

 

Jaká jsou Vaše práva?

 

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno - naše obec je

zpracovává jako správce), máte právo:

 

1)

Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 obecného

nařízení EU o ochraně osobních údajů č: 2016/679. dále používáme zkratku ON). V případě,

že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo

nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených

nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

 

2)

Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16,17 a 18 ON).

 

3)

Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu

nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli

našemu oprávněnému zájmu (čl. 5 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto

zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

 

4)

Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se

k jednotlivým agendám (,,účelům zpracování"), které zároveň zveřejňujeme.

 

5)

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili

souhlas (Čl. 6 odst. 1 písm. anebo Čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli

odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu obec.studlov@centrum.cz zašlete zprávu, v níž

uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na

naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

 

6)

Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte

identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost.

Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je

datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání

s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti,

 

7)

Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte

právo podat stížnost k  Úřadu oro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné

projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda

s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

 

 

lnformace o zpracování osobních údajů
správce údajů:obec Študlov
Kontakty na správce:
 
 
obec Študlov
Študlov 26
569 04 Brněnec
www.studlov-svitavy.cz
 
Jaká je odpovědnost správce?
 
Jako správce obec jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajův rámci některé
agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např, opravu, výmaz informací o Vašich osobních
údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji
nakládáme.
O řádné nakládánís osobními údaji se stará také pověřenec,
 
kontakt
 
na
 
pověřence
 
pro ochranu osobních údaiů:kristvna,vodrazkova@sms-sluzbv.cz
 
mailto:iosef.novak@smscr,cz. tel. +420 608 980
K čemu je mi
 
091"
 
pověřenec?
 
Na pověřence se také mŮžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatněníVašich
práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajŮ používanýchv rámci některé agendy v obci, a to
zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.
 
Pověřenec VaŠedotazy, požadavky a podněty odborné vyhodnotí, předá správci spolu
doporučením,jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný
 
s
 
mlČenlívostí1a dodržuje důvěrnost i o stížnostechZ. Odpovědný za vyřízení Vaších dotazů, podnětů,
námitek a požadavků je však vrýhradně samotný správce.
Jaká jsou Vaše práva?
 
Pokud VaŠe osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno - naše obec je
zpracovává jako správce), máte právo:
 
,1)
 
Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 obecného
nařízení EU o ochraně osobních ÚdaiŮ č, 2016/679. dále používáme zkratku oN). V případě,
Že VአpoŽadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo
nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených
nákladŮ. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžemetéžodmítnout.
 
'§ 45 zákona o zpracování osobních údajů(v legislativním procesu)
 
'Čt, :g odst. 5 oN
 
2)
 
PoŽadovat opravu sv'ých osobních údajŮ, pokud jsou nepřesné,,požadovat jejich vymazání,
 
pokud §e zpracovávají neoprávněně,
(podrobnějičl, 16, 17 a 18 ON).
 
a
 
požadovat, abychom jejich zpracování omezili
 
3)
 
Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) oN), anebo kvůli
naŠemuoprávněnému zájmu (čl. 5 odst. 1 písm. f} ON), máte právo podat proti tomuto
zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
 
4)
 
Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajůdozvědět informace, vztahující§e
k jednotliuým agendám (,,účelůmzpracování"), které zároveň zveřejňujeme.
 
5)
 
Pokud je zpracování Vašich osobních údajůzaloženo na tom, že jste nám k němu udělili
souhlas (Čl. 6 odst. 1 písm. anebo Čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli
odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu obec.studlov@centrum.cz zašlete zprávu, v níž
uvbdete, o jaký souhlas jde a Že ho odvoláváte. Totéžmůžetezaslat i listinnou zásilkou na
naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
 
6)
 
Ve VaŠichdotazech, podnětech a požadavcích ke srným osobním údajům na sebe se musíte
identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost.
Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je
datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo lístinnépodání
s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti,
 
7)
 
Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte
právo podat stíŽnost k Úřadu oro ochranu osgbních údaiů.předtím je ale vždy vhodné
projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížetna to, zda
s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.